Hướng dẫn chi tiết cách tạo một lớp học ảo bằng Google Classroom sử dụng trong dạy học bằng phương pháp “Lớp học đảo ngược”

Hướng dẫn chi tiết cách tạo một lớp học ảo bằng Google Classroom sử dụng trong dạy học bằng phương pháp “Lớp học đảo ngược”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *