CÂU HỎI LỊCH SỬ + ĐỊA LÍ LỚP 6 DÙNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

Link tải file word (14 trang)  có ở cuối bài viết. Đoạn đầu này chỉ demo vài câu

Câu 1. Ai đã dâng sớ xin chém 7 tên quan đã lấn át quyền vua, coi thường phép nước?
A. Ngô Quyền
B. Chu Văn An
C. Hồ Quý Ly
D. Trần Dụ Tông
Câu 2. Hồ Quý Ly đã ép vua Trần nhường ngôi vào năm?
A. 1040
B. 1004
C. 1400
D. 1000
Câu 3.  Hồ Quý Ly đã thực hiện những chính sách nào sau đây?
A. Giữ lại các quan lại cao cấp của dòng họ Trần
B. Đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân, quy định lại số ruộng đất và số nô tì cho mỗi gia đình quan lại, quý tộc
C. Quan lại và Quý tộc có quyền bán lại cho nhà nước số ruộng đất thừa
D. Quan lại và Quý tộc có quyền bán lại cho nhà nước số nô tì thừa ra theo quy định của Hồ Quý Ly.

………..

Câu 1. Thời Hậu Lê, văn học viết bằng loại chữ nào chiếm ưu thế?
A. Chữ Hán
B. Chữ Quốc ngữ
C. Chữ Nôm
D. Chữ La Tinh

Câu 2. Bộ phận nào của cây chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp ?
A. Thân cây
B. Rễ cây
C. Lá cây
D. Hoa và quả

Bấm tải về file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *