Hỏi đáp lịch sử 12 – Phần lịch sử Việt Nam

1. Đại hội “Đổi mới”:
Đại hội 6 tháng 12/1986
2. “Tiếng sét” trên bàn hội nghị; “Hồi chuông” cảnh tỉnh tinh thần yêu nước; “Quả bom nổ chậm” làm kẻ thù khiếp sợ:
Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Versailles (18/6/1919)
3. Đặc trung cơ bản nhất (quan trọng nhất) của giai cấp công nhân Việt Nam:
Vừa ra đời đã chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản trên thế giới, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga
4. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời; giai cấp địa chủ phong kiến & nông dân (cũ) có từ trước:
Cuộc khai thác thuộc địa lần 1 (trước Thế chiến I)
5. Giai cấp tư, tiểu tư ra đời; giai cấp địa chủ phong kiến & công nông (cũ); thực dân Pháp bỏ vốn đầu tư nhiều vào nông nghiệp:
Cuộc khai thác thuộc địa 2 (sau Thế chiến II)
6. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa, giai cấp địa chủ / tư sản phân hóa thành:
Đại – Trung – Tiểu địa chủ / Dân tộc – Mại bản
7. Sự ra đời của những giai cấp mới dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 2 & điều kiện chính trị (phong trào yêu nước)
Cơ sở xã hội & điều kiện chính trị để tiếp thu luồng tư tưởng mới vào Việt Nam (kể cả tư sản & vô sản)
8. Lực lượng đông đảo nhất cho cách mạng Việt Nam sau Thế chiến 1:
Nông dân
9. Sự ra đời của tổ chức cộng sản năm 1929 :
Phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc
10. Sự kiện mở ra thời đại mới; đánh dấu bước ngoặt quan trọng (vĩ đại của cách mạng Việt Nam) của phong trào công nhân; chấm dứt khủng hoảng về đường lối & giai cấp lãnh đạo; có tính quyết định để chuẩn bị bước phát triển nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử; công nhân chuyển hoàn toàn sang tự giác; sự chuẩn bị đầu tiên cho CMT8:
Đảng Cộng sản ra đời năm 1930
11. Hội nghị thành lập Đảng thông qua:
Bốn văn kiện bao gồm: Chánh cương; Sách lược; điều lệ vắn tắt & chương trình tóm tắt
3. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc:
Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản & tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trờ thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên
4. Nhân tố quyết định giúp Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản:
Nhãn quan chính trị nhạy bén
5. Tiền thân Đảng Cộng sản VN:
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925)
6. Tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:
Tâm tâm xã
7. Nòng cốt lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:
Cộng sản đoàn
8. Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dẫn đến:
Sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng & An Nam Cộng sản đảng
9. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên & Tân Việt Cách mạng Đảng:
Đều thực hiện chủ trương vô sản hóa
10. Người Cộng sản đầu tiên:
Nguyễn Ái Quốc
11. Công lao lớn nhất & đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc; mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước dầu thế kỷ 20:
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc
12. Mốc kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc:
Đọc Sơ thảo Luận cương của Marx Lenin về vấn đề dân tộc & thuộc địa (7/1920) => khẳng định cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
13. Sự kiện đánh giá như “Chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”:
Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Đông Dương Merlin ở Sa Diện năm 1924
14. Nguyên nhân chung dẫn đến sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sự chuyển hóa của Tân Việt Cách mạng Đảng:
Sự thâm nhập & truyền bá rộng rãi của chủ nghĩa Marx – Lenin
15. Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân từ tự phát => tự giác; bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam
Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925)
16. Sự ra đời của 3 tổ chứ cộng sản (1929) phản ánh:
Xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản
17. Sự kiện khép lại thời kỳ đấu tranh của nhân dân theo khuynh hướng cũ:
Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái năm 1930
18. Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam thời gian (19 – 30)
Đấu tranh giành chính quyền lãnh đạo đối với cách mạng nước ta, hai khuynh hướng này đều cố gắng vươn lên giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra
19. Nguyên nhân quyết định nhất làm bùng nổ phong trào cách mạng 30 – 31:
Sự ra đời & lãnh đạo của Đảng
20. Đỉnh cao của phong trào 30 – 31:
Sự ra đời của Xô Viết Nghệ Tĩnh
21. Phong trào dân chủ 36 – 39 kết thúc:
Khi Thế chiến 2 bùng nổ
22. Cuộc diễn tập lần 1 chuẩn bị cho CMT8:
Phong trào cách mạng 30 – 31
23. Cuộc diễn tập lần 2 chuẩn bị cho CMT8:
Phong trào dân chủ 36 – 39
24. Cuộc diễn tập lần 3 chuẩn bị cho CMT8:
Cao trào kháng Nhật cứu nước
25. Cao trào kháng Nhật cứu nước & phong trào Đồng khởi:
Là cuộc khởi nghĩa từng phần
26. Hình thái của CMT8:
Đi từ khởi nghĩa từng phần => tổng khởi nghĩa
27. Lực lượng đóng vai trò nòng cốt chủ yếu nhất quyết định thắng lợi trong tổng khởi nghĩa tháng 8:
Chính trị
28. Lực lượng đóng vai trò xung kích hỗ trợ lực lượng chính trị trong tổng khởi nghĩa tháng 8:
Vũ trang
29. Hình thức giành chính quyền trong CMT8:
Chính trị kết hợp vũ trang
30. Hạn chế trong Luận cương của Trần Phú được khác phục:
Hội nghị lần 2 BCHTW (7/1936)
31. Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam (39 – 45):
Hội nghị lần 6 BCHTW (11/1939)
32. Hội nghị hoàn chỉnh chủ trương cuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam (39 – 45):
Hội nghị lần 8 BCHTW (5/1941)
33. Lần đầu đảng ta chủ trương thành lập “Chính phủ dân chủ cộng hòa”:
Hội nghị BCHTW Đảng (11/1939)
34. Hội nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939) – (5/1941)
Đều là hội nghị chuyển hướng chỉ đạo so với hội nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936)
35. Đảng đưa ra chủ trương thành lập “Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”
Hội nghị TW Đảng (5/1941)
36. Thành quả lớn nhất; thành công lớn nhất; kết quả to lớn nhất trong phong trào dân chủ 36 – 39
Tập hợp quần chúng được giác ngộ trở thành lực lương chính trị hùng hậu cho cách mạng
37. Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 36 – 39:
Mang tính quần chúng, quy mô lớn, hình thức phong phú
38. Nguyên nhân quyết đinh làm kết thúc phong trào dân chủ 36 – 39:
Chính phủ phái hữu lên cầm quyền ở Pháp
39. Tổ chức mặt trận dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam:
Mặt trận Việt Minh (5/1941)
40. Sự kiện đánh dấu sự trở về đầy đủ với những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc trong cương lĩnh chính trị:
Nghị quyết hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941
41. Tính chất xã hội của nước ta từ khi Pháp đặt ách thống trị đến trước CMT8 thành công:
Thuộc địa & nửa phong kiến
42. Bước ngoạt lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam; bước nhảy vọt của chách mạng Việt Nam:
Cách mạng tháng 8 năm 1945
43. Cách mạng tháng 8:
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (Cách mạng tư sản dân quyền)
44. Thuận lợi cơ bản nhất sau CMT8:
Nhân dân giành chính quyền, phấn khởi tin tưởng vào chế độ mới
45. Khó khăn lớn sau CMT8:
Giặc ngoại xâm
46. Kẻ thù nguy hiểm nhất sau CMT8:
Thực dân Pháp
47. Ý nghĩa quan trọng nhất của CMT8 đối với nước ta:
Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước
48. Tên gọi Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa:
Chính trị trọng hơn quân sự
49. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”:
Văn kiện khái quát đầy đủ nhất về đường lối chống Pháp của cách mạng Việt Nam
50. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói cuối 44 -45 ở Việt Nam:
Pháp thu mua gạo với giá rẻ mạt theo diện tích cày cấy
51. “BẮC ĐÀM NAM ĐÁNH”:
Tình hình đất nước ta trước ngày 6/3/1946 khi Bắc đàm phán với Tưởng còn Nam đánh Pháp
52. Kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu bị phá sản:
Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 năm 1946
53. “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”:
Câu nói Bác Hồ dành cho trung đoàn thủ đô
54. Đường lối kháng chiến chống Pháp gồm các văn kiện:
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Chỉ thị toàn dân kháng chiến; Kháng chiến nhất định thắng lợi (đầy đủ, cụ thể nhất)
55. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên:
Độc lập & tự do
56. Các quyền dân tộc cơ bản:
Độc lập, thống nhất chủ quyền & toàn vẹn lãnh thổ
57. Hiệp định Sơ bộ 1946:
Văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của ta
58. Nội dung có lợi thực tế cho ta trong Hiệp định Sơ bộ:
Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ
59. Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất:
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
60. Kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị phá sản hoàn toàn; chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của Pháp”; chiến dịch phản công đầu tiên ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp:
Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947
61. Chiến dịch ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ; tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực VN; tạo ra bước ngoặt cơ bản cho cuộc kháng chiến chống Pháp; phương châm “Đánh điểm – diệt viện”, “Vận động chiến”
Chiến dịch Biên giới năm 1950
62. Đại hội kháng chiến thắng lợi:
Đại hội toàn quốc lần 2 của Đảng lao động (2/1951)
63. Cú đấm thép của ta dành cho Pháp; bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava; thắng lợi dân ta làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Navarre:
Chiến dịch Đông Xuân năm 53 – 54
64. Chiến thắng quân sự lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp; làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương; làm phá sản hoàn toàn kết hoạch Navarre; “Vây – lấn – tấn – phá – triệt – diệt”:
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
65. Trung tâm kế hoạch, khâu chính kế hoạch Navarre; chiến thuật công kiên
Điện Biên Phủ năm 1954
66. Lối đánh du kích ngắn ngày của ta:
Chiến dịch Việt Bắc
67. Sự kiện kết thúc kháng chiến chống Pháp:
Thắng lợi ở Hội nghị Genève năm 1954
68. Thủ đoạn thâm độc nhất của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”:
Thực hiện ngoại giao với Liên Xô & Trung Quốc
69. Âm mưu cơ bản nhất của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”:
Dùng người Việt đánh người Việt
70. Quốc sách; xương sống của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”:
Dồn dân lập ấp chiến lược
71. Tính chất xã hội nước ta trong những năm 45 – 54:
Dân chủ nhân dân một phần thuộc địa & nửa phong kiến
72. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng”:
Trở thành hiện thực giai đoạn 54 – 56
73. Giai đoạn 54 – 59, miền Nam:
Từ đấu tranh vũ trang => đấu tranh chính trị
74. Nguyên nhân quan trọng nhất làm bùng nổ phong trào Đồng khởi:
Sự ra đời của Nghị quyết 15 năm 1959
75. Bước ngoạt lớn của cách mạng miền Nam; làm phá sản hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đơn phương của Mĩ; bước ngoạt của cách mạng miền Nam; đưa cách mạng miền Nam bước đầu chuyển sang giai đoạn “Chiến tranh cách mạng”; đội quân tóc dài ra đời:
Phong trào Đồng khởi năm 1960
76. Thắng lợi của phong trào Đồng khởi năm 1960:
Chuyển cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
77. Chiến thắng làm thất bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ:
Xuân Hè năm 1965 (An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài)
78. Chủ trương “Mĩ hóa” thực chất:
Thực hiện chiến tranh cục bộ (phân biệt với hành động Mĩ Hóa)
79. Chiến thắng làm thất bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh cục bộ; buộc đế quốc Mĩ tuyên bố Phi Mĩ hóa chiến tranh; tiếng sét trong đêm giao thừa; dẫn đến triệu tập hội nghị Paris; bước ngoạt của cách mạng miền Nam:
Mậu thân năm 1968
80. Hạn chế lớn nhất của chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mĩ ở miền Nam:
Mâu thuẫn giữa mục đích chính trị của chiến tranh & biện pháp xâm lược
81. Lực lượng quân đội chỉ xuất hiện trong Chiến tranh cục bộ & Việt Nam hóa chiến tranh:
Quân đội Mĩ & chư hầu
82. Sự kiện đã “Đưa chiến tranh vào trong lòng nước Mỹ”:
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công & nổi dậy mùa xuân năm 1968
83. Chiến thắng buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố Phi Mĩ hóa chiến tranh; dẫn tói việc ký kết hiệp định Paris về Việt Nam; làm thất bại cơ bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh
Tiến công chiến lược năm 1968
84. Bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ; chiến thắng tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam; nhân dân Việt Nam căn bản hoàn thành nhiệm vụ “Đánh cho Mĩ cút”:
Hiệp đinh Paris năm 1973
85. Điều khoản quan trọng nhất; có lợi nhất cho cách mạng miền Nam của Hiệp đinh Paris có ảnh hưởng sâu sắc tới sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ:
Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình & quân các nước đồng minh, cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam
86. Chiến thắng làm phá sản hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh; đánh dấu hoàn toàn căn bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước; Đánh cho “Ngụy nhào”
Đại thắng mùa xuân năm 1975
87. Trận chinh sát chiến lược giúp củng cố quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam:
Chiến thắng Phước Long (6/1/1975)
88. Đặc điểm lớn & độc đáo nhất của cách mạng Việt Năm thời 54 – 75:
Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau: Cách mạng XHCN ở Bắc & cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Nam
89. Sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn & có tính thời đại sâu sắc:
Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (54 – 75)
90. Đường lối xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản ra đời đến nay:
Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
91. Trong kháng chiến chống Mĩ:
Cách mạng XHCN ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với cách mạng cả nước – Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà
92. Nhiệm vụ chung của cách mạng 2 miền Nam – Bắc giai đoàn 54 – 75; cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa:
Kháng chiến chống Mĩ cứu nước
93. Nhiệm vụ đầu tiên quan trọng nhất sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ:
Thống nhất đất nước về mặt Nhà nước
94. Lực lượng cách mạng ta phát triển:
Từ miền núi xuống đòng bằng (Bắc => Nam)
95. Căn cứ địa đầu tiên của nước ta:
Bắc Sơn – Võ Nhai
96. Nơi được Bác chọn làm căn cứ địa khi về nước:
Cao Bằng
97. Điểm giống giữa Rover – Navarre – De Lattre De Tassigny của Pháp ở Đông Dương:
Xoay chuyển cục diện chiến tranh
98. Điểm hạn chế chũng giữa Rover – Navarre – De Lattre De Tassigny của Pháp:
Mâu thuẫn giữa tập trung & phân tán lực lượng
99. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng khi:
Pháp rút khỏi đảo Cát Bà – Hải Phòng
100. Kế hoạch Johnson – McNamara:
Bình định miền Nam
101. Nguyên tác quan trọng nhất khi ký Hiệp định Sơ bộ (1946) & Hiệp định Gienève (1954):
Không vi phạm độc lập chủ quyền
102. Trọng tâm đổi mởi Việt Nam & cải cách ở Trung Quốc:
Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm
103. Khu vực giành độc lập sớm nhất:
Đông Nam Á
104. Điều kiện tiên quyết để Việt Nam tiến hành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
Đất nước đã thống nhất về lãnh thổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *