Làm thế nào để hiển thị biểu thức toán trong blogspot ?

Đối với các thầy cô dạy KHTN thì việc sở hữu một blog hay một web hỗ trợ dạy học là một điều nên làm. Một trong những nền tảng tạo blog miễn phí, giao diện đẹp, bảo mật cao là blogger do Google cung cấp. Tuy nhiên bản gốc của nó lại không hỗ trợ gõ các biểu thức toán học. Để làm được việc này, ta cần nhờ vào dịch vụ máy chủ trung gian mathjax.org (https://www.mathjax.org/)để hiện thị được công thức toán. Cách làm như sau:

 

B1: Copy đoạn mã Script sau

<script src=’http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js’ type=’text/javascript’> 

MathJax.Hub.Config({ 

  extensions: [“tex2jax.js”,”TeX/AMSmath.js”,”TeX/AMSsymbols.js”], 

  jax: [“input/TeX”, “output/HTML-CSS”], 

  tex2jax: { 

    inlineMath: [ [‘$’,’$’], [“\(“,”\)”] ], 

    displayMath: [ [‘$$’,’$$’], [“\[“,”\]”] ], 

  }, 

  “HTML-CSS”: { availableFonts: [“TeX”] } 

}); 

 

</script>

 

 B2: Mở blogger

Chọn Chủ đề ==> tùy chỉnh==>chỉnh sửa HTML 

Dán dưới thẻ  <head>

B3: Để gõ biểu thức toán, chúng ta sẽ gõ theo mã Latex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *