MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG: ________________________________________________ 4
I.1. Một số khái niệm: _________________________________________________ 4
I.2. Mục đích của dạy học tích cực: ______________________________________ 6
I.3. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực là như thế nào? _____ 8
II. MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: _____________________________ 9
II.1. Các kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm ________________________________ 9
II.1.1. Kỹ thuật động não – Brainstorming ________________________________ 9
II.1.2. Kỹ thuật thảo luận viết – Brain writing ____________________________ 11
II.1.3. Kỹ thuật động não không công khai _______________________________ 12
II.1.4. Kỹ thuật tia chớp _____________________________________________ 13
II.1.5 Sơ đồ tư duy _________________________________________________ 14
II.1.6. Kỹ thuật XYZ (Còn gọi là kỹ thuật 635) ___________________________ 16
II.1.7. Kỹ thuật bể cá ________________________________________________ 17
II.1.8. Kỹ thuật khăn phủ bàn _________________________________________ 19
II.1.9. Kỹ thuật mảnh ghép (Jigsaw) ____________________________________ 20
II.1.10. Kỹ thuật ổ bi (Doughnut) ______________________________________ 22
II.1.11. Kỹ thuật chia sẻ nhóm đôi (Think-Pair-Share) ______________________ 24
II.2. Các kỹ thuật tổ chức hoạt động cá nhân _____________________________ 25
II.2.1 Kỹ thuật Kipling (5W1H) _______________________________________ 25
II.2.2. Kỹ thuật KWL _______________________________________________ 27
II.2.3. Kỹ thuật 3-2-1 ________________________________________________ 30
II.2.4. Kỹ thuật động não ABC ________________________________________ 31
II.3. Các kỹ thuật tổ chức thu thập thông tin phản hồi _____________________ 32
II.3.1. Kỹ thuật 3 lần 3 ______________________________________________ 32
II.3.2. Kỹ thuật khảo sát (Survey) ______________________________________ 33

>>Xem chi tiết trong ebook dưới:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *