Một số lỗi khi soạn trắc nghiệm từ file Word với Smart test Không đọc được file. Lỗi code: The end node must be after the start node in the body

Khi thầy cô sử dụng Smart Test để trộn đề trắc nghiệm từ file word, nếu xuất hiện lỗi “

Không đọc được file. Lỗi code: The end node must be after the start node in the body”
  thì hãy sửa như sau:
Lỗi này là do sau dấu  
#1 
#2  
#3 
#4  
có 2 dấu cách (khoảng trắng): Khắc phục bằng cách xóa bớt một khoảng trắng (1 dấu cách) thì sẽ được ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *