Ngữ pháp tiếng anh cơ bản rất hay

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh 7
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:.7
1.1 Subject (chủ ngữ):7
1.2 Verb (động từ): 7
1.3 Complement (vị ngữ): 8
1.4 Modifier (trạng từ): 8
2. Noun phrase (ngữ danh từ). 8
2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): 8
2.2 Cách dùng quán từ không xác định “a” và “an” 10
2.2.1 Dùng “an” với: 0
2.2.2 Dùng “a” với:  10
2.3 Cách dùng quán từ xác định “The” 10
2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên:11
2.3.2 Bảng sử dụng “the” và không sử dụng “the” trong một số trường hợp điển hình………………. 12
2.4 Cách sử dụng another và other. 13
2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few. 14
2.6 Sở hữu cách .14
3. Verb phrase (ngữ động từ) 15
3.1 Present tenses (các thời hiện tại) 16
3.1.1 Simple Present (thời hiện tại thường).16
3.1.2 Present Progressive (thời hiện tại tiếp diễn) 16
3.1.3 Present Perfect (thời hiện tại hoàn thành).7
3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR: 18
3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET18
……Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *