Test cách gõ Latex trên trang blogspot

  Căn giữa thì dùng 2 dấu USD($$) ở hai bên công thức Latex. Nó hiện công thức thế này

$$x=Acos(omega t+varphi )(cm)$$

Muốn công thức cùng 1 dòng với chữ thì dùng 1 dấu USD ở hai bên công thức, kiểu thế này $x=Acos(omega t+varphi )(cm)$. Biên bộ dao động của vật là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *