THÔNG TƯ 26 CỦA BỘ GIÁO DỤC

Thông tư 26 của Bộ giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020 để Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *