MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG: ________________________________________________ 4 I.1. Một số khái niệm: _________________________________________________ 4 I.2. Mục đích của dạy học tích cực: ______________________________________ 6 I.3. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực là như thế nào? _____ Đọc tiếp